ChannelMojo logo
NL EN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Onderhavige, algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van ChannelMojo B.V., hierna te noemen: “ChannelMojo”, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Paulus Potterstraat 38 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 90198107.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen ChannelMojo (hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze") en de opdrachtgever (hierna aangeduid als "opdrachtgever" of "u"), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Partijen hebben de mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Indien een aanbod van ChannelMojo wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van ChannelMojo, dan wel op het moment dat ChannelMojo met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Mondelinge afspraken binden ChannelMojo pas nadat deze schriftelijk door ChannelMojo zijn bevestigd.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door ChannelMojo bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van ChannelMojo zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij ChannelMojo binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij ChannelMojo reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft ChannelMojo het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De door ChannelMojo gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van ChannelMojo, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van ChannelMojo te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van ChannelMojo niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ChannelMojo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

ChannelMojo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ChannelMojo het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ChannelMojo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ChannelMojo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ChannelMojo zijn verstrekt, heeft ChannelMojo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

ChannelMojo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ChannelMojo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ChannelMojo kenbaar behoorde te zijn.

Indien door ChannelMojo of door ChannelMojo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De opdrachtgever vrijwaart ChannelMojo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ChannelMojo toerekenbaar is. Indien ChannelMojo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ChannelMojo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ChannelMojo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ChannelMojo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.Artikel 6: Aanpassing overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ChannelMojo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal ChannelMojo de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ChannelMojo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Contractduur en uitvoeringstermijn

Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor dezelfde duur verlengd.

Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien ChannelMojo zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Wanneer ChannelMojo verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

ChannelMojo is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

Overschrijding door ChannelMojo van een levertermijn als is bedoeld in artikel 9.2 van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan ChannelMojo toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat ChannelMojo aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

Artikel 8: Voortgang overeenkomst

ChannelMojo kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is ChannelMojo gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om aan haar (betalings)verplichtingen te voldoen.

Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van ChannelMojo niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is ChannelMojo gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.1. Software

De opdrachtgever dient zelf en voor eigen kosten zorg te dragen voor nodige (integrator)software waarop ChannelMojo de aangeboden diensten kan uitvoeren.

8.2. Vergoeding

ChannelMojo en de opdrachtgever komen gezamenlijk een vaste maandelijkse vergoeding overeen voor het uit te voeren werk.

Indien schriftelijke vastlegging van de vergoeding niet heeft plaatsgevonden is ChannelMojo bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

8.3. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ChannelMojo.

De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij door ChannelMojo is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door ChannelMojo is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van ChannelMojo.

De opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.

In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan ChannelMojo een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van ChannelMojo op volledige schadevergoeding conform de wet.

De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

Artikel 9: Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ChannelMojo, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ChannelMojo in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal ChannelMojo de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ChannelMojo slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever op.

Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ChannelMojo daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ChannelMojo verleende diensten, rusten bij ChannelMojo. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

Alle door ChannelMojo verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van ChannelMojo openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door ChannelMojo.

Alle door ChannelMojo geleverde documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van ChannelMojo. Na afloop of opzegging van het contract kan ChannelMojo de opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

De Opdrachtgever vrijwaart ChannelMojo voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan ChannelMojo ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

ChannelMojo behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever aan ChannelMojo in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal ChannelMojo steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. ChannelMojo is niet aansprakelijk voor aanspraken van de opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de opdrachtgever aan ChannelMojo onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de opdrachtgever aan ChannelMojo niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.Iedere aansprakelijkheid van ChannelMojo alsmede van haar werknemers en de door ChannelMojo bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ChannelMojo wordt uitgekeerd, inclusief het door ChannelMojo te dragen eigen risico.

In het geval de in dit artikel bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ChannelMojo in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van ChannelMojo alsmede van haar werknemers en de door ChannelMojo bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door ChannelMojo ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

De opdrachtgever vrijwaart ChannelMojo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan opdrachtgever toerekenbaar is.

ChannelMojo is nimmer aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

ChannelMojo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door ChannelMojo gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

ChannelMojo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan ChannelMojo verzonden (email)berichten ChannelMojo niet hebben bereikt.

De aansprakelijkheid van ChannelMojo voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

ChannelMojo is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.

Adviezen die door ChannelMojo worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. ChannelMojo is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.

ChannelMojo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

ChannelMojo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.

ChannelMojo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door ChannelMojo geen enkele aansprakelijkheid genomen. ChannelMojo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

Tenzij nakoming door ChannelMojo blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ChannelMojo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien opdrachtgever ChannelMojo onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ChannelMojo ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ChannelMojo in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Iedere vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever tegen ChannelMojo die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ChannelMojo of haar bedrijfsleiding.

Artikel 12: Betaling

Facturatie geschiedt maandelijks vooraf, betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ChannelMojo aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schort de betalingsverplichting niet op.

De opdrachtgever verricht de aan ChannelMojo verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan ChannelMojo heeft verstrekt. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Indien de opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ChannelMojo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ChannelMojo heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ChannelMojo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ChannelMojo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13: incassokosten

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens ChannelMojo, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.

Indien ChannelMojo aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de opdrachtgever het meerdere eveneens aan ChannelMojo verschuldigd.

De opdrachtgever is voorts aan ChannelMojo alle door ChannelMojo gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij ChannelMojo in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Artikel 14: Communicatie

In het geval de opdrachtgever enig digitaal bericht aan ChannelMojo heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht ChannelMojo heeft bereikt indien de opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door ChannelMojo verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door ChannelMojo gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van ChannelMojo het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de opdrachtgever toegespitst advies betreft.

Totdat de opdrachtgever een adreswijziging aan ChannelMojo heeft bekendgemaakt, mag ChannelMojo erop vertrouwen dat de opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

ChannelMojo behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens ChannelMojo heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.

De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Ingeval ChannelMojo een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van ChannelMojo vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De opdrachtgever is verplicht ChannelMojo terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
Artikel 16: Buitengebruikstelling

ChannelMojo heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan ChannelMojo niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

ChannelMojo activeert het product en haar dienst zodra de opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

Artikel 17: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien ChannelMojo aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van ChannelMojo binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder eerder genoemde verplichting, heeft ChannelMojo het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18: Overmacht

In geval van overmacht is ChannelMojo bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens ChannelMojo tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door ChannelMojo gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrust, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij ChannelMojo, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 19: Opschorting, opzegging en ontbinding

ChannelMojo is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

Bij overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden of voor onbepaalde tijd dient de opdrachtgever een opzegtermijn van 3 kalendermaanden in acht te nemen.

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft ChannelMojo recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies ten bedrage van 50% van het regulier honorarium berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ChannelMojo zijn toe te rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door opdrachtnemer is gevolgd. Voorts is de opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

ChannelMojo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst ChannelMojo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ChannelMojo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ChannelMojo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Voorts is ChannelMojo bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ChannelMojo kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ChannelMojo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ChannelMojo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien ChannelMojo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is ChannelMojo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ChannelMojo gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ChannelMojo zal ChannelMojo in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ChannelMojo extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ChannelMojo anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ChannelMojo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ChannelMojo op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Als een opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is ChannelMojo hier niet toe verplicht. ChannelMojo heeft alsdan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door ChannelMojo geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 20: Werving personeel

Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de samenwerking met ChannelMojo vermeerderd met een periode van 12 maanden (voormalig) werknemers van ChannelMojo te werven of opdrachten te verstrekken als freelancer of zelfstandige, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de directie van ChannelMojo. In geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever aan ChannelMojo een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000 plus €2.500,00 per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van ChannelMojo op volledige schadevergoeding conform de wet.

Artikel 21: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen ChannelMojo en de opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.

ChannelMojo blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen ChannelMojo en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien op de overeenkomst tussen ChannelMojo en de opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 22: Wijziging voorwaarden

ChannelMojo is bevoegd om wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door ChannelMojo aan de opdrachtgever.